Mae Arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn Croesawu Cyfarfod Positif â Phrif Weinidog Cymru

Croesawodd arweinwyr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyfarfod ‘eithriadol o bositif’ â Phrif Weinidog Cymru heddiw (y 25ain o Orffennaf).

Yn y cyfarfod, rhoes Prif Weinidog Cymru gefnogaeth bositif ar gyfer ariannu’r Fargen Ddinesig, ac yn neilltuol y Metro, y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi’i hymrwymo i helpu i’w ariannu.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Rhondda Cynon Taf a Chadeirydd Cyd-gabinet Bargen Ddinesig y 10 awdurdod lleol yn y rhanbarth: “Roedd hwn yn gyfarfod eithriadol o bositif, a chroesawn y gefnogaeth barhaus a roddir gan y Prif Weinidog.
 
“Mae’n hollbwysig bod y Cyd-gabinet yn gweithio â Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru i sicrhau bod rhaglen mor anhepgor o fuddsoddiad yn y rhanbarth yn digwydd, a chroesawn yr ymrwymiad gan y Prif Weinidog i gael rhaglen Bargen Ddinesig y cytunir arni ar waith erbyn dechrau’r flwyddyn nesaf.”
 
Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones:
“Roedd hwn yn gyfarfod da, lle y dangosodd arweinwyr y cynnydd a wneir tuag at Fargen Ddinesig fydd yn cyflawni ar gyfer cymunedau’r rhanbarth. Mae’n hollbwysig ein bod yn parhau â momentwm datblygiadau economaidd pwysig, o ystyried yr ansicrwydd a achosir gan Brexit. Parhawn yn ymrwymedig i’r Metro, ac edrychwn ymlaen at gadarnhad gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig y byddant yn ariannu’r gwahaniaeth pan ddaw hi’n fater o elfen cyllid ‘colledig’ yr UE ar gyfer y prosiect.”
 

Dros ei hoes, fe amcangyfrifir y gall y Fargen Ddinesig ddarparu cynifer â 25,000 o swyddi newydd, a £4 biliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat ledled y rhanbarth, yn ychwanegol at y £1.221 biliwn o arian y sector cyhoeddus.
 
Bydd y Fargen Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd drwy wella cysylltiadau trafnidiaeth, gwella sgiliau, helpu pobl i’r byd gwaith a rhoi’r gefnogaeth i fusnesau y mae arnynt ei hangen i dyfu.
 
Mae mentrau sydd eisoes wedi’u lansio fel rhan o’r Fargen Ddinesig yn cynnwys Comisiwn Twf Cyfalaf a Chystadleurwydd Caerdydd.
 
Mae’r comisiynwyr penodedig yn cymryd dadl gan arbenigwyr, dadl a ddyfeisiwyd gan Brifysgol Caerdydd a’r Centre for Cities, a bydd y Comisiwn yn gwneud ei argymhellion annibynnol ar gyfer strategaeth economaidd y dyfodol ar gyfer y rhanbarth yn yr hydref.

Ymholiadau i Alastair Milburn yn Effective Communication ar 02920 838310 neu amilburn@effcom.co.uk