Lansio Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 2016 De-ddwyrain Cymru fel rhan o’r Fargen Ddinesig

Cyhoeddwyd heddiw gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi (LSkIP) De-ddwyrain Cymru yn Sgiliau Cymru y bydd yna ragor o weithredu i wireddu’r amcanion a amlinellir ym Margen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).

Bore heddiw, lansiodd Julie James, AC, ar ran LSkIP, y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol yn swyddogol, a thraddododd anerchiad arwyddocaol lle y gwnaeth amlinellu sut y bydd y cynllun yn cyflawni mandad Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn cynnwys y blaenoriaethau a’r heriau sydd ar y gorwel. 

LSkIP De-ddwyrain Cymru yw un o dair o bartneriaethau sgiliau rhanbarthol ledled Cymru, sydd wedi’u hymrwymo i weledigaeth o ddatblygu potensial cymdeithasol ac economaidd De-ddwyrain Cymru, gan gymell blaenoriaeth eglur ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau a chyflawni sgiliau sy’n cynorthwyo pobl a busnesau i greu rhanbarth llewyrchus a chanddo berfformiad uchel sy’n symbylu ac sy’n gallu ymateb i fewnfuddsoddi.

Mae Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau De-ddwyrain Cymru yn gatalydd ar gyfer gweithredu strategol a chydweithredol ymysg yr holl randdeiliaid ledled addysg, diwydiant, cyllidwyr a llunwyr polisi, i ddiffinio agenda sgiliau rhanbarthol, gyda buddsoddi cysylltiedig, sy’n cynnal cyflogaeth, sy’n gyson â’r economi rhanbarthol ac sy’n galluogi twf economaidd.

Dros hyd ei oes, disgwylir y bydd y Fargen Ddinesig, sy’n cynnwys Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Sir Fynwy, Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Torfaen a Chasnewydd, yn darparu hyd at 25,000 o swyddi newydd a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat ledled y rhanbarth.


Ymholiadau i Alastair Milburn yn Effective Communication ar 02920 838310 neu amilburn@effcom.co.uk