Hysbyseb am Aelodau Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Hysbyseb am Aelodau Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Fel rhan o’r Fargen Ddinesig, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn bwriadu penodi Aelodau Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP), sy’n cael ei sefydlu ar hyn o bryd.
Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn cynghori’r Cyd-Gabinet yn uniongyrchol ac fe fydd yn gyfrifol am adolygu’r Strategaeth Economaidd Ranbarthol ac yn cynghori ynglŷn â chynigion Buddsoddi y Fargen Ddinesig.  Bydd ganddi hefyd rôl eiriolaeth, gan hyrwyddo’r Rhanbarth fel prif leoliad ar gyfer buddsoddwyr ac ymwelwyr.

Disgrifiad o’r Rôl

Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn gyfrifol am:

 • Adolygu a bwrw sylw ar y Strategaeth Economaidd Ranbarthol
 • Darparu adolygiad o, a her i benderfyniadau buddsoddi
 • Darparu rôl eiriolaeth ar gyfer y ddinas-ranbarth
 • Cynyddu’r niferoedd sy’n derbyn ffynonellau cyllido allanol
 • Darparu cyngor ynglŷn ag ymyriadau arfaethedig
 • Gweithredu fel ymgynghorai  penodol ar gyfer Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

Bydd Aelodau’r Bwrdd yn gyfrifol am weithio â Chadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol o ran cyflawni’r cyfrifoldebau hyn. 
  
Cyfansoddiad y Bwrdd

Bydd y Bwrdd yn cynnwys Cadeirydd a rhwng 6 a 12 o aelodau.  Gyda’i gilydd, fe fydd aelodau’r Bwrdd yn ymdrin â’r meysydd a ganlyn:


Grŵp y Rhanddeiliaid

Nifer y cynrychiolwyr  a awgrymir

Busnes yn y sector preifat

Cynrychioli busnesau o bob sector a maint

5

Cyrff gweithwyr

Cynrychioli gweithwyr ym mhob sector a math o gwmnïau

1

Llywodraeth leol

Cynrychiolwyr o’r Cyd-Gabinet

2

Addysg a sgiliau

Cynrychioli addysg uwch ac addysg bellach, sgiliau a hyfforddiant

2

Y trydydd sector

Cynrychioli menter gymdeithasol, datblygu, elusennau a’r sector gwirfoddol

1

 

 

 

 

 

 

 

Dylai ymgeiswyr fod yn gallu dangos eu bod yn gallu cyflawni rôl gynrychiadol ar gyfer un o’r sectorau a nodir uchod, a’r bwriad fydd penodi aelodau o’r sector preifat o ystod o gefndiroedd sy’n adlewyrchu cryfder y ddinas-ranbarth.

Amodau Penodi

Penodir Aelodau’r Bwrdd ar sail cyfnod penodol o ddwy flynedd, gydag uchafrif y cyfnodau wedi’i gyfyngu i ddau gyfnod.  Bydd yr ymrwymiad amser, er yn hyblyg, yn gwneud cyfartaledd o 1 diwrnod y mis, er y bydd lefel yr ymrwymiad yn codi ac yn gostwng ledled y cyfnod.   Nid oes yna dâl am y swyddi ond fe delir treuliau priodol.

Sgiliau a Phriodweddau Gofynnol

Gyda’i gilydd, fe ddylai fod gan y Bwrdd yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiad a ganlyn:

 • Dealltwriaeth o economi a gwleidyddiaeth y ddinas-ranbarth a Chymru
 • Dealltwriaeth o bolisi a thwf economaidd y tu hwnt i’r rhanbarth, a’r tu hwnt i Gymru.  Mae’n rhaid i’r aelodau feddu ar feddylfryd sy’n edrych tuag allan ac sy’n dysgu oddi wrth brofiadau rhanbarthau eraill
 • Rhwydwaith eang o gysylltiadau ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol
 • Profiad o ddadansoddi ac asesu gwybodaeth fasnachol, dechnegol ac ariannol er mwyn darparu cyngor o ansawdd i lunwyr penderfyniadau yn y sector cyhoeddus
 • Profiad o ddarparu cyngor wedi’i seilio ar dystiolaeth ac sy’n ddiduedd ar brosiectau a mentrau, yn neilltuol yn gysylltiedig â’u hymarferoldeb a’u heffeithiau ar faterion economaidd a chyflogaeth
 • Profiad o weithio ar strategaethau ac ymgyrchoedd Mewnfuddsoddi a pharodrwydd a gallu i gyfranogi o ymgyrchoedd Rhanbarthol a meithrin cyfleoedd  buddsoddi dichonol
 • Dealltwriaeth o’r sectorau twf allweddol ar gyfer y Rhanbarth fel a nodwyd gan Y Comisiwn Twf a Chystadleugarwch
 • Y gallu i weithio fel eiriolwr dros eu sector.

Cefndir a Phrofiad Gofynnol

Dylai fod gan Aelodau’r Bwrdd y cefndir a’r profiad a ganlyn:

 • Profiad o gynrychioli sefydliadau yn y sectorau preifat, cyhoeddus a dinesig a gwahanol farn rhanddeiliaid ehangach
 • Profiad o arwain ar lefel uwch
 • Meddu ar rwydwaith eang o gysylltiadau cyhoeddus, preifat a chyda’r llywodraeth sy’n ymestyn ledled y rhanbarth a’r tu hwnt i Gymru
 • Profiad o gynrychioli sefydliad ar lefelau lleol a chenedlaethol.

Ymgeisio am y Rôl o Aelod o’r Bwrdd

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Aelod o’r Bwrdd ar gyfer y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, a fyddech cystal ag anfon copi o’ch CV, gyda datganiad ategol cryno (heb fod yn fwy nag un ochr o A4) at jday@cardiff.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw’r 24eg o Dachwedd.  Gellir gweld rhagor o fanylion yn Adroddiad Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o’r 14eg o Orffennaf, 2017, y gellir ei gyrchu yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y swydd, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Jonathan Day drwy anfon e-bost at jday@cardiff.gov.uk.