Mae Arweinwyr Dinas-Ranbarth am Gynnal Digwyddiad Diwrnod Cyfan i Ymgysylltu â Busnesau De-ddwyrain Cymru

Mae arweinwyr Dinas-Ranbarth CAERDYDD yn cynnal digwyddiad am ddiwrnod cyfan i drafod â busnesau sut y gallant gefnogi’r gwaith o ddatblygu’r ddinas-ranbarth.

Cynhelir y digwyddiad ‘Gwneud i Ddinas-Ranbarthau Weithio dros Fusnes’ yn Stadiwm Dinas Caerdydd ddydd Mawrth, yr 21ain o Fehefin.

Fe’i trefnwyd gan Fwrdd Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, 10 awdurdod lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, a Chyfnewidfa Dinas-Ranbarth Prifysgol Caerdydd.

Nod y digwyddiad yw:
• Codi proffil a dealltwriaeth â busnesau ynghylch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r rhaglen Bargen Ddinesig gwerth £1.28 biliwn a lofnodwyd yn ddiweddar;
• Datblygu mwy o werthfawrogiad o arferion gorau mewn Llywodraethu Dinas-Ranbarth;
• Ymofyn barn y gymuned fusnes ynglŷn â datblygu’r ddinas-ranbarth.

Bydd y diwrnod yn cynnwys cyfres o areithiau, cyflwyniadau, a chyfleoedd i rwydweithio, ac fe’i cadeirir gan Graham Edwards, prif weithredwr Wales and West Utilities.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys y Cynghorwyr Andrew Morgan, Arweinydd Rhondda Cynon Taf a Chadeirydd Cyd-gabinet y Fargen Ddinesig o’r 10 awdurdod lleol, ac Ann Beynon, Cadeirydd Bwrdd Pontio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd yna hefyd gyflwyniadau am ddinas-ranbarthau eraill yn y Deyrnas Unedig i ddeall arferion gorau a phrofiadau oddi wrth raglenni dinas-ranbarthau eraill.

Mae’r digwyddiad yn dilyn llofnodi’r Fargen Ddinesig gwerth £1.2 biliwn yn ddiweddar i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dros ei hoes, mae partneriaid lleol yn disgwyl i’r Fargen Ddinesig ddarparu cynifer â 25,000 o swyddi newydd, a £4 biliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat ledled y rhanbarth.

Bydd y Fargen Ddinesig yn helpu i hybu twf economaidd drwy wella cysylltiadau trafnidiaeth, gwella sgiliau, helpu pobl i waith a rhoi’r gefnogaeth i fusnesau y mae arnynt ei hangen i dyfu.

Dywedodd y Cynghorydd Morgan fod busnes yn hanfodol i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd lwyddiannus, a’r digwyddiad hwn oedd dechrau’r broses ymgysylltu honno yn dilyn llofnodi dogfen y Fargen Ddinesig gan y 10 awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

“Cydnebydd yr awdurdodau lleol y rôl hanfodol sydd gan fusnesau o ran parhau i ddatblygu’r ddinas-ranbarth.

“Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle ardderchog inni siarad â busnesau am ein cynlluniau, a hefyd wrando arnynt ynglŷn â’u syniadau, a thrafod sut y gallwn i gyd gydweithio er budd y ddinas-ranbarth.”

Dywedodd Ann Beynon: “Mae’r gymuned fusnes yn ne-ddwyrain Cymru wedi mynegi’i dryswch yn y gorffennol ynglŷn â beth yn union yw ymagweddiad y Ddinas-Ranbarth a’r hyn sydd gan y Fargen Ddinesig i’w chynnig.

“Ar ôl clywed y safbwyntiau hynny, rydym wedi sicrhau bod agendâu’r Ddinas-Ranbarth a’r Fargen Ddinesig yn cyd-fynd yn well a’n bod yn symud yn nes at gyd-lywodraethu synhwyrol.

“Ar yr 21ain o Fehefin, gall busnesau’n croesholi cymaint ag y dymunant, a chroesawaf hynny. Ond bydd yn rhaid i fusnesau hefyd dynnu eu hewinedd o’r blew a chytuno ar eu cyfraniad tuag at wella canlyniadau i bobl de-ddwyrain Cymru – ein Prifddinas-Ranbarth.”
 
Gorffen

Ymholiadau at Alastair Milburn yn Effective Communication ar 02920 838310 neu amilburn@effcom.co.uk