Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd (CCR)

Datganiad A Gyhoeddwyd Ar Ran Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd (CCR)
Hoffai Cabinet Rhanbarthol Cytundeb Dinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fynd i’r afael â sylwadau cyfeiliornus a chamsyniol a wnaed ar ôl i’r Fargen gael ei chadarnhau ddydd Mercher diwethaf (y 1af o Fawrth).

Ein prifddinas yw’r pwerdy economaidd ar gyfer y ddinas-ranbarth, ac, yn wir, ar gyfer gweddill Cymru.  Ond bydd y Fargen Ddinesig yn creu buddion cymdeithasol ac economaidd ar gyfer y ddinas-ranbarth gyfan, nid dim ond ar gyfer Caerdydd. 

Dyma pam mae pob un awdurdod lleol o fewn y ddinas-ranbarth wedi rhoi’i gefnogaeth i’r Fargen Ddinesig.

Drwy well sgiliau, adfywio tai, trafnidiaeth – Metro De Cymru yn nodedig – a gwell cysylltedd digidol, byddwn yn creu cyfleoedd i bawb - o Gas-gwent yn y dwyrain i Ben-y-bont ar Ogwr yn y gorllewin, ac o’r Bari yn y de i Ferthyr yn y gogledd.

Dyma fenter gwerth £1.2 biliwn sydd â’r nod o greu 25,000 o swyddi newydd, a throsoli £4 biliwn yn ychwanegol o fuddsoddiad gan y sector preifat. 

Mae’n fenter sy’n gweddnewid, ac yn fenter y mae’r Cabinet Rhanbarthol a swyddogion wedi gweithio’n eithriadol galed i’w ffurfioli, gan ddangos dull cydweithredol o weithio nas gwelwyd erioed o’r blaen yng Nghymru.

Mae’r Cabinet Rhanbarthol wrth ei fodd o fod wedi cwblhau’r Fargen Ddinesig hon, a bydd yn parhau â’i waith o ddarparu’r cyfleoedd hynny i bawb o fewn y ddinas-ranbarth.