Contract Metro De Cymru A Rhwydwaith Cymru A’r Gororau

Fe wnaeth Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 4ydd o Fehefin) longyfarch Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru am gwblhau’r broses gaffael yn llwyddiannus, proses fydd yn gweld y fenter ar y cyd gan KeolisAmey yn cynllunio, yn cyflawni ac yn gweithredu Metro De Cymru.
Y prosiect Metro gwerth £738 miliwn yw conglfaen y Fargen Ddinesig £1.2 biliwn i greu seilwaith trafnidiaeth fydd yn helpu i alluogi amcanion cymdeithasol ac economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Daw’r dyfarniad ar ôl proses gaffael a gynhaliwyd gan Drafnidiaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae’r contract yn cynnwys gweithredu rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn ehangach.
Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf: “Hoffai’r Cabinet longyfarch Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru am gynnal proses gaffael eithriadol o drylwyr.
“Y contract hwn yw nid yn unig y mwyaf erioed a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru, ond mae hefyd yn un o’r pwysicaf.
“Edrychwn ymlaen at weld datrysiadau arfaethedig KeolisAmey ar gyfer y Metro a’r rhanbarth ehangach yn fanylach.  Dyma gyfle ardderchog i greu ac i gyflawni seilwaith trafnidiaeth sy’n cynorthwyo amcanion economaidd a chymdeithasol y Fargen Ddinesig.”

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Cadeirydd Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae Arweinwyr y Cabinet a’r Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol yn edrych ymlaen at weithio’n agos mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru a KeolisAmey i sicrhau bod rhaglen mor bwysig ar gyfer y rhanbarth hwn yn cael ei chyflawni.
“Rydym yn llwyr gydnabod na fydd y datrysiad arfaethedig yn digwydd dros nos, ond mae angen newid a gwelliannau i ddarparu ar gyfer teithwyr ac i gysylltu teithwyr sy’n teithio o amgylch y rhanbarth yn llawer gwell nag ar hyn o bryd.”
Mae KeolisAmey yn bartneriaeth menter ar y cyd rhwng y gweithredwr trafnidiaeth gyhoeddus rhyngwladol, Keolis, a’r arbenigwr ar reoli asedau seilwaith, Amey.