Mae'r Comisiwn Twf a Chystadleuaeth

Mae'r Comisiwn Twf a Chystadleuaeth

Mae’r Comisiwn Twf a Chystadleuaeth wedi ei sefydlu fel rhan o’r cytundeb Bargen Ddinesig triphlyg rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deg awdurdod lleol Prifddinas-ranbarth Caerdydd. Bydd y Comisiwn yn gwneud adolygiad manwl o economi Prifddinas-ranbarth Caerdydd, ac yn darparu argymhellion ar gyfer datblygiad cynaliadwy'r ddinas-ranbarth.

Mae’r comisiynwyr a benodwyd yn cynnwys Alexandra Jones - Prif Weithredwr y Ganolfan Dinasoedd, Kevin Gardiner – Strategydd Buddsoddi Byd-eang yn Rothschild a Helen Molyneux – Prif Swyddog Gweithredol, New Law.

Bydd y Comisiwn hefyd yn derbyn cefnogaeth gan Brifysgol Caerdydd a’r Ganolfan Dros Ddinasoedd wrth iddo ddatblygu ei sail tystiolaeth.

Cylch Gorchwyl a Throsolwg y Comisiwn

Fel yr amlinellwyd yn y ddogfen Bargen Ddinesig, bydd cylch gwaith y Comisiwn fel a ganlyn:

• Adolygu’r dystiolaeth am yr ardal economaidd weithredol a rhoi cyngor ar sut i gynhyrchu Gwerth Ychwanegol Crynswth a chefnogi dyheadau prifddinas-ranbarth ddeinamig mewn economi Gymreig lwyddiannus.
• Archwilio’r heriau a’r cyfleoedd o ran twf economaidd a chystadleurwydd a gwneud argymhellion o ran sut y gall Prifddinas-ranbarth Caerdydd gyrraedd ei photensial llawn o ran twf a chyfrannu fwyaf at economi Cymru.

Dros yr haf a’r hydref bydd y Comisiwn yn cyflwyno rhaglen ymchwil benodol gan gynnwys galwad am dystiolaeth o du’r cyhoedd a chyfres o seminarau cyhoeddus ar lefel uchel a sgyrsiau preifat rownd y bwrdd. Trwy wneud hynny bydd ei allbynnau yn cynnwys cyngor ar fuddsoddi Bargen Ddinesig a meini prawf projectau, gan ddarparu syniadau a manylion cynigion buddsoddi rhanbarthol sylweddol posib, a chynnig argymhellion ar gyfer datblygiad dinas-ranbarth fwy cystadleuol yn y dyfodol. Bydd y canfyddiadau’n cael eu casglu a’u cyhoeddi mewn cynhadledd yn ystod hydref 2016.

Galw am Dystiolaeth

Mae’r comisiwn yn galw am dystiolaeth gan y rheiny sydd â diddordeb ar:

• Heriau a chyfleoedd ar gyfer twf economaidd a chystadleurwyd
• Data a dadansoddiad ar faterion economaidd a chymdeithasol sy’n effeithio ar y ddinas-ranbarth
• Sut y gallwn fanteisio ar gysylltiadau economaidd rhwng y deg awdurdod lleol, a gwneud cyfraniad mawr i economi Cymru.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb rhoi tystiolaeth ei chyflwyno i ysgrifenyddiaeth y Comisiwn: commission@cardiffcapitalregioncitydeal.wales neu drwy ffonio 029 2078 8573.