Adroddiad Comisiwn Twf a Chystadleugarwch Prifddinas-Ranbarth Caerdydd


Datganiad gan Gyd-Gabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae arweinwyr y deg awdurdod lleol sy’n ffurfio Cabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn croesawu gwaith y Comisiwn Twf a Chystadleugarwch, a gafodd y gorchwyl o adolygu economi’r ddinas-ranbarth, ac o ddarparu argymhellion i Brifddinas-Ranbarth Caerdydd ar gyfer datblygu’i heconomi yn y dyfodol. 

Sefydlwyd y Comisiwn ar y cyd gan y deg awdurdod lleol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd Cabinet Cysgodol yn cyfarfod yn y Flwyddyn Newydd i ystyried yr adroddiad.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale, sy’n arwain y portffolio datblygu economaidd ar ran Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Hoffem ddiolch i Greg, Julie-Ann, Kevin, Helen ac Alex am eu gwaith, yn ogystal ag i Brifysgol Caerdydd, y Centre for Cities a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol.   

“Mae’r gwaith hwn yn cynrychioli’r adolygiad mwyaf cynhwysfawr o waith ar y ddinas-ranbarth a wnaed hyd yn hyn, ac edrychaf ymlaen at ystyried yr adroddiad ac at ystyried sut y byddwn yn bwrw ymlaen â’i argymhellion.”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Cadeirydd Cabinet Cysgodol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: “Byddwn yn ymgynnull fel Arweinwyr yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd i ystyried canfyddiadau’r adroddiad.  Mae’r adroddiad yn amserol, mae’n cynrychioli un o’n hymrwymiadau yn nogfen y Fargen Ddinesig y llofnodasom ym mis Mawrth eleni, a bydd yn ein helpu i gwblhau manylion ein trefniadau yn y Fargen Ddinesig yn gynnar yn 2017.” 

Gellir darllen adroddiad y Comisiwn yma (o 9.00yb, yr 16eg o Ragfyr, 2019): www.cardiffcapitalregioncitydeal.wales /www.cytundebdinesigprifddinasranbarthcaerdydd.cymru